Статут

                                       «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                              Рішенням установчих зборів засновників
           громадської організації
                                                        «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАХИСТ НАЦІЇ»
                                                від «02» листопада 2015 р.        Протокол №1

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАХИСТ НАЦІЇ»
 
  

   1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАХИСТ НАЦІЇ» (надалі «Організація») – є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним за рішенням установчих зборів засновників відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання». Громадська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
1.2. Найменування організації:
Українською мовою:
Повна назва: Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАХИСТ НАЦІЇ»;
Скорочена назва: ГО «ВО «ЗАХИСТ НАЦІЇ»;
Російської мовою:
Общественная организация «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАЩИТА НАЦИИ»;
Англійською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ALLUKRAINIAN ASSOCIATION «THE PROTECT OF THE NATION»
1.3. Місцезнаходження організації: 01024, місто Київ, вулиця Лютеранська/Банкова, будинок 21А/12, квартира 35.
1.4. Організаційно-правова форма – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ.
1.5. «Організація» є неприбутковою організацією зі статусом юридичної особи, що у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.
1.6. «Організація» співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань «Організації».
1.7. Свою роботу «Організація» будує на основі творчої ініціативи та самодіяльності своїх членів.
1.8. «Організація» діє в межах міста Києва та України.
1.9. «Організація» є юридичною особою, з моменту державної реєстрації має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, символіку та інші реквізити, затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку, а також має право створювати відокремленні підрозділи.
1.10. «Організація» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.
1.11. «Організація» здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому чинним законодавством порядку.
1.12. «Організація» створено на невизначений термін.
1.13. «Організація» не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями «Організації».

2. Мета та завдання організації

2.1. Метою створення та діяльності «Організації» є захист та поновлення порушених передбачених законом економічних, трудових, соціальних та інших спільних прав та інтересів членів організації; пропагування та розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного та освітнього відродження; організація та проведення соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних та культурно-освітніх заходів для членів організації та населення регіону; підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону; сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю.
2.2. Завданнями «Організації» є:
– захист законних політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб;
– участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства;
– відстоювання інтересів української нації, у тому числі в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування;
– участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством;
– сприяння розбудові правового громадянського суспільства;
– запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;
– участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування;
– сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;
– формування нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності;
– розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань громадської організації;
– сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави;
– розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та завдань громадської організації та з метою зміцнення дружби та взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом;
– фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом;
– сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;
– організація зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій для виконання цілей та завдань громадської організації;
– встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами;
– залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами.
2.3. Для досягнення статутних завдань та цілей (мети) «Організація» має право:
– повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим уповноваженим органам, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
– запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
-здійснювати благодійну та грантову діяльність;
– проводити та замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
– брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;
– вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;
– проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо;
– проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції;
– здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
– звертатися у порядку, визначеному законом, до державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
– одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
– проводити мирні зібрання;
– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства; .
– здійснювати відповідно до закону не прибуткову діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні засоби, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);
– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
– створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства, відокремленні підрозділи в порядку, встановленому чинним законодавством України;
– вільно та безперешкодно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
– на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування;
– на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
– проводити конференції, семінари, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;
– проводити громадські дослідження;
– надавати свої незалежні висновки з питань статутної діяльності громадської організації;
– проводити (громадські) неурядові розслідування порушень прав та основоположних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;
– засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати з іншими громадськими організаціями міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; .
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів (учасників) у
державних правоохоронних, громадських органах та структурах;
– брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
– видавати в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію, яка пропагує принципи та ідеї «Організації»;
– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
– витрачати кошти на представницькі цілі;
-визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю «Організації»;
– здійснювати благодійну та грантову діяльність;
– надавати безоплатну правову допомогу;
– реалізовувати інші права не заборонені законом.

3. Діяльність організації

3.1. Для реалізації основних цілей та завдань, закріплених у цьому Статуті, «Організація» користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю у відповідності до чинного законодавства.
3.2. «Організація» відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.
3.3. «Організація» може залучати до роботи у ньому за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами «Організації».

4. Умови членства в організації

4.1. Членство в «Організації» є індивідуальним.
4.2. Членами «Організації» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань «Організації». Членство в «Організації» є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів «Організації».
4.3. Підставою для розгляду стосовно прийому в члени «Організації» є письмова заява, подана до його керівного органу – Правління «Організації» та сплата внесків, розмір яких встановлюється Правлінням «Організації» у разі необхідності.
4.4. Загальні збори «Організації» приймають рішення про прийняття особи в члени «Організації» та вносить відповідний запис у Реєстр членів «Організації» не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
4.5. Загальні збори «Організації» мають право делегувати право в прийняття в члени організації керівному органу організації – Правлінню «Організації».
4.6. Члени «Організації» мають право:
·      обирати або бути обраними на керівні посади «Організації» та брати участь у громадській праці;
·      брати участь у всіх заходах, здійснюваних «Організацією»;
·      вносити пропозиції до «Організації», пов’язані з його діяльністю;
·      звертатися до «Організації» за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
·      одержувати інформацію про діяльність «Організації»;
·      вільно виходити з членів «Організації» шляхом подання заяви.
4.7. Члени «Організації» зобов’язані:
·      дотримуватись Статуту «Організації»;
·      брати активну участь у реалізації цілей «Організації».
·      утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду «Організації».
·  своєчасно сплачувати членські внески.
·      дотримуватись морально-етичних принципів «Організації».
4.8. Членство у «Організації» припиняється в разі:
·       за порушення Статуту;
·       невиконання обов’язків;
·      в разі вчинення членом громадської організації дій, несумісних з перебуванням в «Організації» (в тому числі правопорушення чи злочину) чи спрямованих на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав, свобод чи інтересів будь-яких осіб, пропагандою війни, насильства чи іншої ворожнечі;
·      та інші дії, що негативно позначаються на діяльності «Організації».
4.9. Рішення про виключення з членів «Організації» приймається Загальними зборами «Організації» у складі не менше, як 2/3 голосів присутніх членів Загальних зборів «Організації», які повинні складати не менше 3/4 від загальної кількості членів «Організації», або рішенням більшості членів Правління «Організації».
4.10. Членські внески члену, який вибув з «Організації», не повертаються.
4.11.Облік членів «Організації» здійснюється в Книзі реєстрації, пронумерованій та прошнурованій належним чином.
4.12.Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

5. Органи управління організації

5.1. Керівні органи
5.1.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори членів (далі за текстом – Загальні
Збори), Правління Організації.
5.2. Загальні збори.
5.2.1. Вищим органом «Організації» є Загальні збори членів, які скликаються не менше одного разу на два роки, або в разі необхідності: за рішенням більшості членів Правління «Організації»; за вимогою 1/10 кількості членів «Організації».
5.2.2. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні не менше 2/3 членів «Організації».
5.2.3. До компетенції Загальних зборів відноситься:
· затвердження змін і доповнень до Статуту, затвердження регламенту проведення Загальних зборів;
· обрання Голови Правління, членів Президії, членів Ревізійної комісії «Організації»;
· розпорядження майном «Організації», делегування окремих повноважень іншим органам або особам;
· затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
· прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію «Організації».
5.2.4. З питань, перерахованих в п. 5.1.3. рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини від загальної кількості членів «Організації» присутніх на загальних зборах, з усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю від загальної кількості членів «Організації», що присутні на зборах.
5.2.5. Головуючим на Загальних зборах є Голова Правління «Організації».
5.2.6. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.
5.3. Правління організації («Організації»).
5.3.1. Правління, являє собою виконавчий орган «Організації». В період між зборами всією діяльністю «Організації» керує Правління, обране з її членів на Загальних зборах строком на чотири років у складі не менше трьох членів. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін.
5.3.2. До Правління «Організації» входить Голова, його заступники, секретар, керівники проектів та структурних підрозділів (якщо такі були створені).
5.3.3. Якщо член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено статутом, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергових Загальних зборів «Організації». Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраного Загальними зборами.
5.3.4. До компетенції Правління «Організації» відноситься:
· визначати конкретні завдання і форми діяльності «Організації» згідно зі статутом та рішеннями Загальних зборів;
· затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати річні бюджети, баланси і звіти «Організації»;
· встановлювати порядок фінансування та форми реалізації статутних завдань;
· приймати рішення про заснування і припинення підприємств, установ, організацій, відокремлених підрозділів, а також про придбання і розпорядження нерухомим майном «Організації»;
· затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;
· затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток;
· скликання чергових та позачергових зборів;
· організація обліку членів «Організації»;
· підбір кандидатур в члени «Організації»;
· підготовка та проведення семінарів, форумів, конференцій, досліджень, організованих «Організації»;
5.3.5. Засідання Правління «Організації» правомочне, коли у ньому бере участь більшість його членів.
5.3.6. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.
5.3.7. Засідання керівних органів Організації (Загальних Зборів, Правління Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Правління Організації) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.3.8. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менш як дві третини членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

5.4. Голова «Організації».
5.4.1. Роботою Правління керує Голова «Організації», який підзвітний Загальним зборам «Організації». Він здійснює керівництво поточною діяльністю громадської організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.
5.4.2. Голова «Організації» обирається Загальними зборами строком на чотири роки.
5.4.3. Загальні збори, що обрали голову «Організації», мають право достроково припинити повноваження Голови на підставі:
· письмової заяви Голови;
· вступу Голови на державну або іншу публічну службу;
· завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови значної майнової або немайнової шкоди «Організації».
До призначення або заміщення Голови, його повноваження здійснює заступник (інша особа, визначена статутом).
5.4.4. Голова «Організації» має повноваження:
· офіційно представляти «Організація» без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
· укладати від імені «Організації» договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних зборів;
· забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління (Правління) «Організації»;
· відкривати і закривати рахунки «Організації» в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
· затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників «Організації» акти і керувати їхньою діяльністю;
· звітувати на Загальних зборах про поточну діяльність «Організації»;
· приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності «Організації» та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань «Організації».
5.4.5. Голова має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені «Організації».

5.5. Ревізійна комісія.
5.5.1. Контролюючим органом, що має консультативні і контролюючі повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів «Організації» є Ревізійна комісія.
5.5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на чотири роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники «Організації» не можуть бути членами Ревізійної комісії.
5.5.3. Ревізійна комісія скликається її головою принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 5% членів «Організації».
5.5.4. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
5.5.5. Ревізійна комісія має повноваження:
· вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів «Організації»;
· складати висновки про фінансову діяльність та використання активів громадського об’єднання, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів ;
· складати висновки з інших питань за поданням керівних органів «Організації»;
· проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів «Організації», залучати незалежних експертів до указаних перевірок.
5.6. Порядок звітування керівних органів «Організації» перед його членами (учасниками).
5.6.1. Правління «Організації» зобов’язане періодично звітувати перед його членами з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на неї повноважень та здійснення статутних завдань «Організації». Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
5.6.2. Усі керівні органи «Організації» мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів «Організації» щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
5.6.3. Правління «Організації» має забезпечити для його членів вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.
5.7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів «Організації» та розгляду скарг.
5.7.1. Члени «Організації» мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена «Організації», Голови, Правління або його члена, або члена Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:
· на дії, бездіяльність або рішення члена «Організації», члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена «Організації», який скаржиться, а також члена «Організації», бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів «Організації», які зобов’язані розглянути скаргу на черговому, або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена «Організації», який скаржиться, а також члена «Організації» дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
· на дії, бездіяльність або рішення Голови – первинна скарга подається до Правління «Організації», яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена «Організації», який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
· на дії, бездіяльність або рішення Правління, члена Правління, члена Загальних зборів – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена «Організації», який скаржиться, а також члена Правління, члена Загальних зборів, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, члена Загальних зборів, дії чи бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6. Кошти організації

6.1. «Організація» може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності «Організації».

6.2. «Організація» має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно «Організації» використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників «Організації».
6.3. «Організація» не несе відповідальності за зобов’язаннями його членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями «Організації», якщо інше не передбачено законодавством.
6.4. «Організація» не має права забезпечувати позики або кредити членам її Правління. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів «Організації».
6.5. Джерелами формування коштів і майна «Організації» можуть бути:
1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів «Організації», інших осіб;
2) вступні та членські внески членів «Організації», сума яких визначається загальними зборами членів «Організації» або Правління;
3) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
5) кошти від основної діяльності «Організації», відповідно до Статуту та законодавства;
6) пасивні доходи;
7) інші джерела, які не суперечать чинному законодавству.
6.6. Майно і кошти «Організації» можуть використовуватися на:
1) адміністративно-господарські потреби «Організації»;
2) фінансування заходів «Організації», які проводяться відповідно до цілей його діяльності;
3) оренду та придбання необхідного майна;
4) оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
5) матеріальне заохочення найбільш активних членів «Організації»;
6) інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами «Організації».
6.7. «Організація», створені ним підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.
6.8. «Організація» не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
6.9. Штатний розпис  та грошові витрати затверджуються Загальними зборами «Організації», розпорядником яких є Правління «Організації».
6.10. Право власності «Організації» реалізовує Правління.
6.11. «Організація» є самостійною у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов оплати праці працівників штатного апарату «Організації» та використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.12. У разі саморозпуску «Організації», майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Правління на статутні або благодійні цілі іншому громадському об’єднанню, або майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

7. Порядок реорганізації і припинення діяльності

7.1. «Організація» створена на невизначений строк.   
7.2. Діяльність «Організації» може бути припинена шляхом її:
·      реорганізації або саморозпуску.
·      в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Реорганізація або саморозпуск проводиться за рішенням 2/3 членів Загальних зборів.  У випадку реорганізації усі права та обов’язки «Організації» переходять до його правонаступників.
7.4. Саморозпуск «Організації» здійснюється за рішенням Загальних Зборів, або за рішенням суду (примусовий розпуск).
7.5. Орган, що ухвали рішення про саморозпуск, створює ліквідаційну комісію.
7.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив.
7.7. Кошти та інше майно «Організації» в разі її саморозпуску, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань чи на благодійні цілі. У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів «Організації»

8.1. «Організація» може мати відокремленні підрозділи, які не є юридичними особами.
8.2. Рішення по створенню відокремлених підрозділів приймаються Правлінням. Правління призначає керівників відокремлених підрозділів та визначає основні напрямки діяльності відокремлених підрозділів.
8.3. Відомості про утворення відокремлених підрозділів подаються головою Правління, або іншою уповноваженою особою, до органу з питань реєстрації, за місцезнаходженням «Організації».
8.4. Відокремленні підрозділи «Організації» діють згідно цього статуту та на підставі положень, що затверджуються відповідними рішеннями Правління «Організації».
8.5. Відокремленні підрозділи представляють інтереси «Організації» та забезпечують реалізацію завдань, визначених цим статутом.
8.6. Відокремленні підрозділи за рішенням Правління згідно зі статутом наділяються функціями щодо управління майном «Організації» на місцях.
8.7. Керівництво відокремлених підрозділів здійснює керівник, який призначається рішенням Правління, та діє на підставі довіреності, наданою головою Правління.
8.8. Контроль за діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється головою Правління «Організації».
8.9. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Правлінням.

9. Порядок внесення змін та доповнень до статуту організації

9.1.  Зміни до статуту приймаються вищим керівним органом управління – Загальними зборами «Організації», у порядку визначеному статутом громадського об’єднання.
9.2. Зміни до Статуту «Організації» підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до вимог законодавства України.